Nepal Emblem
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल
समाचार र घटनाक्रम


[LIVE ]PUBLIC ACCESS MODULE बाट हाल संचालनमा रहेका प्रकृया तथा उप-प्रकृया
24 Sep 2019